STATUUT

Die naam van die Vereniging is “SUID-AFRIKAANSE AVOKADO-KWEKERSVERENIGING (SAAKV)

Die hoofkantoor van die Vereniging is in Tzaneen of op sodanige ander plek of plekke as wat die Direksie besluit.

Die Vereniging is ‘n regspersoon wat onafhanklik van sy lede bestaan, met permanente opvolging en bevoegdheid om roerende en onroerende eiendom te hê en te besit, en al sy bates word op die naam van die Vereniging geregistreer of gehou; die individuele lede van die Vereniging is nie aanspreeklik om die skulde, verbintenisse of aanspreeklikhede van die Vereniging te vereffen wat op naam van die Vereniging aangegaan moet word nie, die aanspreeklikheid van die lede is beperk tot bedrae wat hulle verskuldig is ten opsigte van hul
subskripsies of ten opsigte van ander gelde wat ingevolge hierdie Statute deur hulle betaalbaar is.

Die oogmerke en doelstellings van die vereniging is:
4.1 Die versameling, opstel en verspreiding van inligting met betrekking tot die produksie en bemarking van avokado’s;

4.2 Om die koördinering van uitvoer en binnelandse bemarking van avokado’s te bevorder en om behulpsaam te wees met die verspreiding van inligting aan uitvoerders;

4.3 Om voorsiening te maak vir die noodsaaklike gehaltevereistes en die toepassing daarvan in oorleg met die toepaslike regeringsliggame;

4.4 Om aanbevelings te doen met betrekking tot die hantering en verspreiding van avokado’s;

4.5 Om navorsing te doen, om navorsing te laat doen en om sodanige navorsing met betrekking tot die produksie en bemarking van avokado’s te koördineer;

4.6 Om die vraag na avokado’s binne- sowel as buitelands te vergroot deur reklarme, bevordering en op sodanige ander wyse as wat die Vereniging goeddink;

4.7 Om fondse in te samel by wyse van toetreegelde, jaarlikse subskripsies en donasies, sowel as heffings op lede se vrugte ingevolge die Statute en Reëls;
Sodanige inkomste moet aangewend word vir administratiewe uitgawes en om die doelstellings van die Vereniging te bevorder;

4.8 Om op te tree as die amptelike mondstuk van die Avokadokwekersbedryf in alle onderhandelinge met regeringsliggame en die georganiseerde landbou;

4.9 Om geld te leen na goeddunke van die raad van direkteure aan sy werknemers of derde partye, met of sonder sekuriteit, en om geld te leen in die belang van en tot
voordeel van die Lede en om vir die doeleindes daarvan die bates van die Vereniging as sekuriteit te verbind;

4.10 Om enige of al die eiendomme of bates of ondernemings van die Vereniging te verseker teen die risiko van verlies weens brand, inbraak, oproer of ander verlies en om enige werknemer of dienaar van die Vereniging te verseker ingevolge enige getroudheidsversekeringspolis of teen die risiko van lewensverlies of ongeskiktheid of besering wat in die loop van sodanige diens voortspruit of plaasvind;

4.11 Om van tyd tot tyd die gelde van die Vereniging te belê of te herbelê en om sodanige beleggings te verander of te wysig: om inkomste, rente of huurgeld te ontvang of in te vorder: om vaste eiendom te koop, te verkoop, te verhuur en te huur. Om vaste eiendom in stand te hou, te herstel en te verbeter: Om verbande te kanselleer, te sedeer en oor te maak en om regsgedinge in enige bevoegde hof in te stel en te verdedig;

4.12 Om werknemers van die Vereniging aan te stel en te ontslaan en om die diensvoorwaardes en vergoedingskale van sodanige werknemers vas te stel;

4.13 Om tjeks, promesses, wissels, vragbriewe, skuldbriewe en ander verhandelbare of oordraagbare instrumente te trek, te maak, te aanvaar, te endosseer, te verdiskonteer en uit te voer;

4.14 Om al sodanige en ander dinge te doen wat geag word verband te hou met of bevorderlik te wees vir die bereiking van die voorgaande doelstellings of enigeen van hulle.

Die inkomste, eiendom en gelde van die Vereniging, hoe dit ookal verkry is, word uitsluitlik aangewend vir die bevordering van die doelstellings van die Vereniging soos hierin uiteengesit, en geen deel daarvan mag regstreeks of onregstreeks oorgedra word by wyse van ‘n dividend, bonus of andersins by wyse van wins aan die persone wat op daardie tydstip lede van die Vereniging is of voorheen lede was of aan enige ander persoon wat namens hulle eis nie, met dien verstande egter dat niks wat hierin vervat is, sal verhoed dat die toevallige uitgawes van sy beamptes, dienaars en lede van die Vereniging te goedertrou betaal word, of die betaling te goedertrou van vergoeding aan enige persoon, wie ook al, in ruil vir sy dienste wat werklik aan die Vereniging gelewer is nie.

Lidmaatskap van die Vereniging word beperk tot:
6.1 Kwekerlede:
Kwekerlede is alle persone wat avokado’s kweek

6.2 Nie kwekerlede:
Nie-kwekerlede is alle persone wat betrokke is by die verpakking, verspreiding; verwerking en/of bemarking van avokado’s en wat nie self kwekers is nie.

6.3 Spesiale lede
‘n Spesiale lid is enige persoon wat na die uitsluitlike goeddunke van die Direksie merietelidmaatskap regverdig uithoofde van spesiale kwalifikasies of ervaring of waarde vir die Avokadobedryf;

Spesiale lede mag uitgenooi word om by die vereniging aan te sluit vir sodanige tydperke as wat die Direksie bepaal;

6.4 Lewenslange Erelede
Lewenslange Erelede is lede wat uit erkenning vir spesiale of buitengewone dienste wat aan die Avokadobedryf gelewer is vir die duur van hulle lewens as Lewenslange Erelede aangestel word.

6.5 Lede van die vereniging kan insluit individue, maatskappye, koöperasies en korporatiewe liggame of instellings.

7.1 Aansoek om lidmaatskap moet skriftelik gedoen word op die voorgeskrewe vorm en vergesel wees van die intreegeld en subskripsies waarvoor daar in die Reëls voorsiening gemaak word by die Direksie wat na sy uitsluitlike goeddunke geregtig is om enige sodanige aansoek te aanvaar of van die hand te wys.

7.2 ‘n Lederegister moet deur die Besturende Direkteur van die vereniging gehou word.

8.1 Slegs presterende kweker- en nie-kwekerlede (d.w.s. lede wat hul subskripsies ten opsigte van die lopende tydperk betaal het) en erelede kom in aanmerking om enige amp in die Vereniging te beklee of om te stem op ‘n algemene vergadering van die Vereniging waarop enige sodanige lid geregtig is op ‘n enkele stem, met dien verstande dat kwekerlede ten opsigte van die jaar wat volg op die jaar waarin hulle meer as 200 000 (twee honderd duisend kg) heffingkartonne avokado’s uitgevoer het een bykomende stem het ten opsigte van elke bykomende 200 000 (twee honderd duisend kg heffingkartonne avokado’s wat uitgevoer is. Geen lid, behoorlik skriftelik gemagtig, is geregtig om te stem vir meer as twee ander lede van die vereniging wat nie op enige vergadering van die vereniging teenwoordig is nie.

8.2 Indien ‘n lid se ledegeld beperk is tot 4000 000 kg met betrekking tot die lopende uitgawes van SAAGA, sal sy stemreg beperk word tot 20 stemme.

Lidmaatskap van die Vereniging eindig:

9.1 Op die datum waarop ‘n lid ophou om te kwalifiseer soos in paragrawe 6.1 en 6.2 hierbo bepaal word; of

9.2 By die uitsetting of skraping van ‘n lid van die register van lede ingevolge hiervan.

Die intreegeld en subskripsies wat deur lede betaalbaar is, is die wat van tyd tot tyd ingevolge die Reëls voorgeskryf word.

11.1 ‘n Lid is geregtig om op enige tydstip te bedank, mits hy die Vereniging skriftelik in kennis gestel het van sy voorneme om dit te doen.

11.2 Die Direksie is geregtig om enige lid te skors of uit te sit en van die Register van Lede te skrap wat sonder goeie rede:

11.2.1 Enigeen van die bepalings van hierdie Statute of Reëls van die Vereniging verbreek, of

11.2.2 Versuim om sy verpligtinge ten opsigte van gelde wat hy aan die Vereniging verskuldig is binne 30 (DERTIG) dae na te kom na die einde van die maand waarin sodanige gelde betaalbaar word.

11.3 Enige opskorting van lidmaatskap is vir sodanige tydperk as wat die Direksie bepaal, en gedurende daardie tydperk is die betrokke lid nie geregtig om sy stemreg uit te oefen
nie en enige vergaderings van die vereniging by te woon nie.

11.4 Enige sodanige registrasie, opskorting of uitsetting onthef nie daardeur sodanige versuimende lid van sy verpligting teenoor die Vereniging nie, en in die geval van sodanige
bedanking of versuim is die lid ook nie geregtig op enige terugbetaling van sy intree- of subskripsiegeld of enige gedeelte daarvan nie.

Die Raad van Direkteure sal bestaan uit minstens 11 (ELF) direkteure wat lede van die Verening is en word as volg saamgestel:

12.1 Voorsitter (1)
Die Voorsitter sal verkies word deur die direksie en sal bekragtig word deur die Algemene Jaarvergadering. Die Voorsitter sal die amp vir twee jaar beklee.

12.2 Ondervoorsitter (1)
Die Ondervoorsitter sal verkies word deur die direksie. Die Ondervoorsitter sal die amp vir ‘n periode van twee jaar beklee.

12.3 Voorafgaande Voorsitter (1)
Die Voorafgaande Voorsitter sal die uittredende Voorsitter wees. Die Voorafgaande Voorsitter sal die amp vir twee jaar beklee.

12.4 Streeksdirekteure (5 plus)
Elke streekskommitee sal ‘n verteenwoordiger aanwys vir die funKsies van:
Bemarking:

 •  Oorsese Markontwikkeling
 • Verskepingslogistiek Komitee/Kwekers Forum
 • Lokalemark Ontwikkelingkomitee

Tegnies: 

 • Na-oeskomitee
 • Graderingskomitee
 • Navorsingskomitee

12.4.1 Die Streeksdirekteure sal wees die Voorsitters van elke Streekskomitee wat die volgende vyf streke verteenwoordig:

 • Kiepersol
 • KwaZulu Natal
 • Letaba
 • Nelspruit
 • Zoutpansberg


Lede van die streekskomitee verkies ‘n voorsitter van die streekskomitee. Hy sal die amp vir ‘n minimum tydperk van twee jaar beklee en daarna jaarliks, maar nie vir
langer as vyf aaneenlopende jare nie. Die voorafgaande Voorsitter van die Streekskomitee mag as Ondervoorsitter daarvan verkies word een jaar nadat hy sy termyn as
Voorsitter voltooi het.

12.4.2 Enige produsent wat ‘n gemiddeld van vier miljoen kg uitvoervrugte per jaar oor ‘n tydperk van drie jaar produseer, kwalifiseer om ‘n Direkteur tot die Raad van Direkteure as addisionele Streeksdirekteur aan te stel.

12.5 Bemarkingsdirekteur (1)
Die bemarkingkomitee bestaan uit die voorsitters van die Oorese bemarkingkomitee, die verskepingslogistieke komitee en die Lokalemark Ontwikkelingkomtee. Hiedie voorsitters verkies ‘n voorsitter en ondervoorsitter van die bemarkingskomitee.
Hy sal die amp vir ‘n minimum tydperk van twee jaar beklee en daarna jaarliks, maar nie vir langer as vyf aaneenlopende jare nie. Hierna sal die voorsitter uit hoofde van sy amp dien as die Bemarkingdirekteur op die Direksie. Die voorafgaande Voorsitter van die Bemarkingskomitee mag as Ondervoorsitter daarvan verkies word een jaar nadat hy sy termyn as Voorsitter voltooi het.

Indien die bemarkingskomitee vir watter rede ookal nie in staat wees om ‘n bemarkingdirekteur te kies nie, en sodoende die aanwys van ‘n bemarkingsdirekteur noodsaak, mag die direksie besluit om volgens hulle diskresie ‘n bemarkingdirekteur aan te wys. So ‘n aanstelling kan “ex officio” wees of enige opbetaalde lid van SAAGA wees.

12.6 Tegniese Direkteur (1)
Die Tegniesekomitee bestaan uit die voorsitters van die Na-oeskomitee, die Graderingskomitee en die Navorsingskomitee. Hiedie voorsitters verkies ‘n voorsitter en ondervoorsitter van die bemarkingskomitee.

Hy sal die amp vir ‘n minimum tydperk van twee jaar beklee en daarna jaarliks, maar nie vir langer as vyf aaneenlopende jare nie. Die voorsitter uit hoofde van sy amp dien as die Tegniese direkteur op die Direksie. Die voorafgaande Voorsitter van die Tegniese komitee mag as Ondervoorsitter daarvan verkies word een jaar nadat hy sy termyn as Voorsitter voltooi het.

Indien die Tegniese komitee vir watter rede ookal nie in staat wees om ‘n tegniesedirekteur te kies nie, en sodoende die aanwys van ‘n tegniese direkteur noodsaak, mag die direksie besluit om volgens hulle diskresie ‘n tegniese direkteur aan te wys. So ‘n aanstelling kan “ex officio” wees of enige opbetaalde lid van SAAGA wees.

12.7 Uitvoerende Direkteur (1)
Uitvoerende Direkteur sal deur die Raad van Direkterue aangestel word.

12.8 Uitvoerende Komitee
Die Uitvoerende Komitee van die Raad van Direkteure sal uit die Voorsitter, Ondervoorsitter, voorafgaande Voorsitter en die Uitvoerende Direkteur bestaan.

12.8.1 Die direksie het die bevoegdheid om indien hulle dit vir watter rede ookal noodsaaklik ag, om ‘n lid van SAAGA te nooi tot die Direksie.

12.8.2 Die aanstelling moet ‘n eenparige besluit van die Direksie wees.

12.8.3 Die aanstelling sal vir ‘n aanvanklike periode van 2 jaar wees waarna dit jaarliks hernu moet word. Sodanige hernuwing moet eenparig deur die oorblywende direkteure
gedoen word.

Benewens die Uitvoerende Direkteur wie ‘n betaalde werknemer van die Vereniging sal wees en wie sy amp sal beklee vir sodanige tydperk as wat die Raad van Direkteure mag besluit, sal alle ander Direkteure hulle amp beklee soos in artikel 12 van die Statuut.

Die direkteure het elkeen een stem om vergaderings van die Direksie en is geregtig om skriftelik ‘n alternatiewe direkteur te benoem om teenwoordig te wees en op direksievergaderings namens hulle te stem.

15.1 Die Direksie vergader of beraadslaag minstens een keer per jaar en so dikwels en op sodanige tye as wat die Direksie nodig ag vir die afhandeling van sake en kan verdaag of andersins sy verrigtinge op sodanige wyse afhandel as wat hy bepaal. Sake wat voortspruit uit enige vergadering word beslis volgens ‘n meerderheid van stemme en in die geval van ‘n staking van stemme het die Voorsitter, ‘n tweede of beslissende stem.

‘n Tweederdemeerderheid van die direkteure wat op enige vergadering teenwoordig is, word vereis ten opsite van alle fiskale aangeleenthede waaroor die Direksie moet besluit. ‘n Lid van Direksie kan, en die Sekretaris moet op versoek van ’n lid van die Direksie op enige tydstip ‘n vergadering van die Direksie belê.

15.2 Die Direksie moet toesien dat behoorlike notules van alle vergaderings gehou word, en die notule van elke vergadering moet op die eersvolgende vergadering van die Direksie vir goedkeuring voorgelê word en daarna deur die Voorsitter onderteken word.

15.3 Daarbenewens moet die Direksie toesien dat akkurate rekords gehou word van alle finansiële en kontraktuele transaksies.

15.4 ‘n Voorsitter en Vise-voorsitter van die Direksie moet op sy eerste vergadering deur die Direksie benoem word.

15.5 Die Direksie is geregtig om enige direkteur uit die Direksie te sit wat sonder goeie rede van 2 agtereenvolgende vergaderings van die Direksie afwesig is.

15.6 Die kworum wat nodig is vir die afhandeling van die sake van die Direksie is 4 (VIER) direkteure.

Die Direksie het die volgende bevoegdhede:

16.1 Die sake van die vereniging word geadministreer deur die Direksie wat alle sodanige bevoegdhede van die Vereniging kan uitoefen wat nie anders deur die Vereniging op ‘n algemene vergadering uitgeoefen kan word nie, nietemin onderworpe aan sodanige diskresie wat van tyd tot tyd deur die Vereniging aan die Direksie op ‘n algemene vergadering verleen word, maar geen opdrag wat die Vereniging op ‘n algemene vergadering verleen, maak enige vorige optrede van die Direksie ongeldig wat geldig sou gewees het indien sodanige opdrag nie gegee was nie.

16.2 Die Direksie moet ‘n Besturende Direkteur aanstel vir sodanige tydperk wat die Direksie bepaal om die daaglikse werksaamhede van die Vereniging te administreer en te bestuur.

16.3 Die Direksie kan enige van sy bevoegdhede delegeer aan subkomitees, wat bestaan uit sodanige lede of ‘n lid of sodanige ander persone as wat hy goeddink. Enige subkomitee moet in die uitoefening van sy bevoegdhede wat aldus gedelegeer is, voldoen aan enige opdragte wat die Direksie gegee het en moet, onderworpe aan sodanige opdragte op sodanige manier beraadslaag as wat hy self bepaal.

16.4 Die Direksie is bevoeg om enige reels ingevolge hierdie Statute te formuleer wat voorsiening maak vir die verkiesing en kwalifikasies van lede en direkteure van die Vereniging, die bedrae van subskripsies en intreegelde, die kwalifikasies vir lidmaatskap, die gebruik van die vereniging se eiendom en die fasiliteite, die stigting, beheer en bestuur van die besigheid in sake van die Vereniging in die algemeen en om van tyd tot tyd wysiginge en byvoegings daartoe aan te bring.

16.5 Die Direksie is bevoeg om ‘n lid se lidmaatskap op te skort of te beëindig ingevolge die redes soos hierin en in die Reëls uiteengesit is.

‘n Aldus uitgesette of ‘n geskorste lid het die reg tot appèl op die algemene vergadering van lede in die gebied waarin hy sy avokadosaak bedryf.

17.1 Die Algemene Jaarvergadering en spesiale algemene vergaderings van die Vereniging moet belê word deur skriftelike kennisgewing aan elke lid, minstens 14 (VEERTIEN) dae voor die datum van die vergadering met vermelding van die datum, plek, tyd en agenda vir die vergadering;

17.2 Die Algemene Jaarvergadering moet elke jaar gehou word uiterlik twee maande na 31 Desember om die volgende sake af te handel:

17.2.1 Om die Jaarverslag van die Voorsitter van die Direksie te ontvang en te oorweeg;

17.2.2 Om die finansiële jaarstaat en begroting vir die komende jaar te ontvang en goed te keur;

17.2.3 Om direkteure te kies waarvoor daar in 12 hierbo voorsiening gemaak is of kennis te neem van die Area Direkteure wat verkies is op vergaderings in elke area voor die jaarvergadering gehou is;

12.2.4 Om sake van algemene belang te oorweeg.

12.3 ‘n Spesiale algemene vergadering kan belê word deur die Voorsitter en een lid van die Direksie of op versoek van drie lede wat so ‘n versoek skriftelik by die Besturende
Direkteur moet indien en die spesiale algemene vergadering wat aldus belê is, kan slegs die spesifieke saak behandel waarvoor die vergadering belê of versoek is;

17.4 Geen saak kan op ‘n algemene vergadering behandel word tensy ‘n kworum van lede teenwoordig is op die tydstip wanneer die vergadering met sy werksaamhede begin nie en sodanige kworum is 5% van die totale getal lede wat op die laaste dag van die maand wat die vergadering voorafgaan in die lederegister verskyn, tensy die Vereniging anders bepaal.

17.5 Indien daar nie ‘n kworum soos hierbo teenwoordig is nie, moet verdere kennis van 14 (VEERTIEN) dae gegee word van ‘n vergadering en indien ‘n kworum nie binne ‘n halfuur na die vasgestelde tyd vir sodanige vergadering teenwoordig is nie, maak die lede wat dan teenwoordig is ‘n kworum uit.

17.6 Op enige algemene vergadering word ‘n besluit waaroor daar gestem word met die opsteek van hande aangeneem. ‘n Verklaring deur die voorsitter van die vvergadering dat ‘n besluit aangeneem is al dan nie en ‘n inskrywing te dien effekte in die notuleboek van die Vereniging is afdoende bewys van die feit, sonder dat die werklike getal of verhouding van stemme wat ten gunste of teen sodanige besluit uitgebring is, opgeteken word;

17.7 In die geval van ‘n staking van stemme, hetsy daar deur die opsteek van hande of met briefies gestem is, is die Voorsitter van die vergadering waarop die stemming plaasvind, geregtig op ‘n tweede of beslissende stem.

Geen wysiging van die Statute word gedoen nie behalwe op ‘n algemene vergadering waarvan minstens 28 (AGT EN TWINTIG) dae skriftelike kennis gegee is en die voorgestelde wysiging van die Statute uiteengesit is en gestuur is aan alle lede, en tensy die wysiging deur ‘n tweederdemeerderheid goedgekeur word van diegene wat teenwoordig is en op die vergadering stem.

Die Vereniging moet behoorlike rekeningboeke byhou wat gedurende sake-ure ter insae lê by die hoofkantoor van die Vereniging vir enige lid wat geregtig is om afskrifte daarvan of uittreksels daaruit te maak. Die boekjaar van die Vereniging begin elke jaar op die eerste dag van MAART.

Die Vereniging is ontbind indien minstens twee derdes van die lede wat geregtig is om op ‘n algemene Jaarvergadering te stem ten gunste van sodanige ontbinding stem. Geen voorstel vir die ontbinding van die Vereniging word oorweeg tensy alle lede minstens drie maande voor die oorweging van die voorstel daarvan in kennis gestel word nie.

20.1 Indien daar by likwidasie of ontbinding van die Vereniging enige eiendom van watter aard ook al oorbly nadat al die skulde en verpligtinge van die Vereniging nagekom en vereffen is, word dit nie onder die lede van die Vereniging verdeel of aan hulle uitbetaal nie maar word geskenk of oorgedra aan die een of ander instelling of instellings met soortgelyke doelstellinge as die van die Vereniging en die betrokke instelling of instellings moet deur die lede van die Vereniging voor of ten tyde van die ontbinding bepaal word.

21.1 Die Suid Afrikaanse Avokado Kwekersvereniging (hierna verwys in die subklousules van klousule 21 as SAAKV) moet uit ‘n kommitee, bestuursraad of soortgelyke beheerliggaam bestaan wat ten minste uit drie (3) persone bestaan, wat geensins aan mekaar verbonde is nie, om die fidusiêre verantwoordelikheid van SAAKV te aanvaar;

21.2 Geen person op sy eie mag direk of indirek die besluitnemingmagte met betrekking tot die SAAKV beheer nie;

21.3 Die SAAKV mag nie direk of indirek enige van sy fondse of bates aan enige persoon oordra nie, behalwe in die normale gang van bevordering van SAAKV doelwitte;

21.4 Daar word van die SAAKV verwag om substansieël al sy fondse aan te wend vir die primêre doel waarvoor dit tot stand gebring is;

21.5 Geen lid mag direk of indirek enige persoonlike of private belang in SAAKV hê nie;

21.6 In geheel moet die aktiwiteite van SAAKV gefokus word op die bevordering van die vereniging se primêre doelwitte, en nie tot voordeel van enige persoon, individuele lid of
minderheidsgroep nie;

21.7 Die SAAKV mag geen aandele of belang hê in enige besigheid, professie of beroep wat deur lede van die vereniging beoefen word nie;

21.8 Die SAAKV mag aan geen werknemer, ampsdraer, lid of persoon vergoeding betaal soos in Skedule Vier van die Inkomstebelasting Wet bepaal, wat oormatig is nie, met inaggenome dit wat redelik is binne die bedryf en in verhouding tot die diens wat gelewer word;

21.9 In geheel moet SAAKV se befondsing verkry word van uit sy jaarlikse of lang termyn lede of van ‘n toewysing van die regering van die Republiek van Suid Afrika op nasionale, provinsiale of plaaslike vlak;

21.10 Die SAAKV moet as deel van sy ontbinding sy bates oordra aan;

21.10.1 ‘n Ander entitiet goedgekeur deur die Kommissaris van die Suid Afrikaanse Inkomstediens in terme van Seksie 30(B) van die Inkomstebelastingwet.

21.10.2 ‘n Openbare weldaadorganisasie goedgekeur in terme van Seksie 30.

21.10.3 ‘n Institusie, raad of liggaam wat vrygestel is van belasting deur Seksie 10(1)(cA)(i); of

21.10.4 Die regering van die Republiek van Suid Afrika op nasionale, provinsiale of plaaslike vlak.

21.11 Die persone soos omskryf in Artikel 21.1 hierbo moet enige wysiging van die statute aan die Kommissaris van die Suid Afrikaanse Inkomstediensbinne dertig (30) dae na so ‘n wysiging indien;

21.12 Die SAAKV moet voldoen aan verslagleweringvereistes soos van tyd tot tyd deur die Kommissaris van die Suid Afrikaanse Inkomstediens bepaal mag word;

21.13 Die SAAKV is nie en mag nie willens en wetens so ‘n party word nie, en sal nie willens en wetens toelaat om betrokke te raak by ‘n ontoelaatbare vermydingsreëling soos omskryf in Deel 11A van Hoofstuk 111 van die Inkomstebelasting wet, of ‘n transaksie, onderneming of uitgewekte plan soos omskryf in Seksie 103(5) van die Wet.